Telewizja Półwysep - Strona Główna

 Regulamin

I

Właścicielem Internetowego serwisu „TV Półwysep” działającym pod Internetowym adresem
www.tv.polwysep.pl jest firma SEMWIT Witold Wojak , 84-120 Władysławowo, ul. Abrahama 15/10 zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr.4325/94/2010 wydanym przez Burmistrza Miasta Władysławowo oraz wpisie o działalności prasowej wydanym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny nr 1553. W dalszej części Regulaminu właściciel będzie zwany „TV Półwysep”

II

Użytkownikiem serwisu TV Półwysep jest każda osoba fizyczna która założyła konto oraz akceptowała niniejszy Regulamin.

III

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych kont Użytkowników w serwisie TV Półwysep.

IV

Zabrania się aby Użytkownik udostępniał własne konto osobom trzecim.
Użytkownik jest uprawniony do posiadania jednego konta.

V

Użytkownik, podając swoje dane osobowe oświadcza że:
dane Użytkownika są zgodne z prawdą
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 101 poz.926 ze zm. z 2002 roku).
Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez TV Półwysep treści informacyjnych na podany e-mail Użytkownika.

VI

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych zawartych w koncie, a także do ich poprawiania lub usunięcia.

VII

Użytkownik opłacając abonament jest uprawniony do korzystania z serwisu w pełnym zakresie przez okres opłaconego abonamentu.

VIII

Użytkownik opłacając abonament ma prawo dodawania własnych komentarzy do programów emitowanych przez TV Półwysep.
Zabrania się Użytkownikowi umieszczania wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i nie zgodne z dobrym obyczajem oraz naruszające prawa osobiste kogokolwiek.

IX

Użytkownikowi przysługuje prawo do wykonania jednej kopii, wyłącznie jako całości, publikowanych programów jedynie dla celów osobistych.

X

Cennik pełnej dostępności do serwisu TV Półwysep:

1. płatność kartą lub przelewem
jeden miesiąc: 10 zł brutto      
trzy miesiące: 25 zł brutto
sześć miesięcy: 40 zł brutto     
dwanaście miesięcy: 60 zł brutto    

2. płatność SMS:
pięć dni: 6,10 zł brutto
jeden tydzień: 10,98 zł brutto

XI

Zabrania się Użytkownikowi korzystania z serwisu w celach komercyjnych i dokonywania jakichkolwiek zmian w kopiowanym materiale. W przypadku naruszeń TV Półwysep ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości dwódziestokrotności  wartości materialnej, uzyskanych przez to działanie, wycenione wedle uznania TV Półwysep. 

XII

Nazwa i logo serwisu stanowią zastrzeżony znak towarowy podlegający ochronie na rzecz TV Półwysep.

XIII

Wszelkie prawa autorskie dotyczące serwisu przysługują TV Półwysep.

XIV

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, TV Półwysep zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz wszelkich materiałów związanych z tym kontem a opłacony abonament nie podlega zwrotowi.

XV

TV Półwysep nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie z serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.

XVI

TV Półwysep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych  jak również za brak dostępności do serwisu z przyczyn zawinionych i niezawinionych przez TV Półwysep.

XVII

TV Półwysep w żadnym przypadku nie zwraca opłaconego abonamentu.

XVIII

TV Półwysep dołoży wszelkich starań dla prawidłowego działania serwisu.

XIX

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników serwisu niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres tv@polwysep.pl

XX

TV Półwysep zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 

www.nordi.pl | www.polwysep.pl | www.zatokapucka.pl

© 2022 SEMWIT / StudioFX